Vissza a kezdő lapra: Budapestpc.hut

Adatvédelmi nyilatkozat: Cégünk sajnos még 250 főnél kisebb, igy egyenlőre nem kell!
(https://naih.hu/bejelentkezes.html)

Általános SZerződési Feltételek

Szerviz vállalási és garanciális feltételek

 1. A szerviz kötelezettségei
  – Az eszköz javítása a megrendelő kérései alapján történik. Amennyiben további hibák merülnek fel a javítás során, erről a szerviz értesíti önt, és árajánlatot ad a további munkák megkezdése elött.
  – A szerviz vállalja, hogy az eszköz javítását 10 munkanapon belül elvégzi. Ez alól kivétel, ha alkatrészhiány merül fel.
  – Külön szolgáltatás keretein belül kérhető elsőbbségi javítás, melyben szerviz garantálja azt, hogy a javítást 2 munkanapon belül megkezdi. Ezen szolgáltatás felára a teljes munkadíj + 50%-a.  Amennyiben nem készül el határidőre az eszköz akár a szerviz hibájából, akár alkatrészhiány végett, akkor a felár nem kerül érvényesítésre!
 2. A megrendelő kötelezettségei
  – A megrendelő köteles tájékoztatni a szervizt az eszköz hibáiról, irányt adva a szerviznek a javítás megkezdésére.  További hibák esetén a szerviz tájékoztatja a megrendelőt, és eldöntheti, hogy kéri-e a javítást!
  – A megrendelő köteles a javított eszközt átvenni és a javítás költségét megtéríteni! Amennyiben 30 napig nem jelentkezik, akkor 100 Ft/nap tárolási díjat érvényesítünk. Amennyiben a megrendelő az értesítéstől számított 90 napig nem veszi át az eszközt, úgy a szerviz azonnali hatállyal környezetvédelmi okokból selejtezi. Ezek után a szerviz sem az eszközért, sem a rajta tárolt adatokért, sem az anyagi kárért felelősséget nem vállal.
  – A megrendelő köteles gondoskodni adatai biztonságáról. Ebben a szerviz külön szolgáltatás keretein belül is tud segítséget nyújtani
 3. Fizetési feltételek
  – Áraink minden esetben bruttóban értendők, melyek tartalmazzák a 27%-os ÁFÁT.
  – A fizetés történhet készpénzzel illetve előre utalással illetve kuponrendszeren keresztül.
 4. Egyéb
  – A szerviz nem felel adatvesztéssel, vagy adatsérüléssel okozott károkért, továbbá közvetett vagy következményi károkért, elmaradt haszonért. A szerviz abban az esetben sem vállalja a felelősséget, ha ez egyértelműen az elvégzett javításra visszavezethető okból következik be.
  – A szervizelt eszközön az esetleges gyártói jótállás elvesztésre kerülhet. Ez végett a szerviz semmilyen felelősséget nem vállal.
  – A szerviz nyilatkozik arról, hogy a megadott személyes adatait, valamint a javításra leadott eszközön található adatokat bizalmasan kezeli, semmilyen célból harmadik fél számára nem adja át!
  – A szerviz további állagromlásért, illetve technológiai tulajdonságból fakadó nagyobb mértékű meghibásodásért semmilyen felelősséget nem vállal.

 

A jelen szabályzat célja, hogy megfelelő tájékoztatást és védelmet nyújtson a https://www.budapestpc.hu honlapra látogatók és a szolgáltatást igénybe vevők számára a személyes adatok védelméről az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

A személyes adatokat A Jobbmegoldás Kft. adatkezelője a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, az igénybe vevők kifejezett hozzájárulása alapján kezeli és tartja nyilván, amelyről az igénybe vevők vagy a honlapon keresztül, vagy a szerződés megkötésével / a szolgáltatás igénybevételével nyilatkoznak.

Az adatvédelmi szabályzat a 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Törvény) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról rendelkezései alapján készült, a szabályzatban nem érintett kérdésekben a Törvény rendelkezései megfelelően irányadóak.
A honlap megtekintése a személyes adatok rögzítése és regisztráció nélkül is lehetséges az ügyfelek számára. A honlap megtekintése ingyenes. Amennyiben az igénybe vevő A Jobbmegoldás Kft-vel szerződést köt és a szolgáltatást megrendeli, a szolgáltatás megrendelésével elfogadja a jelen adatvédelmi szabályzat rendelkezéseit.

A Törvény 3. § alapján a jelen szabályzattal és a www.dpd.hu / www.dpd.net honlappal összefüggésben használt alapvető fogalmak jelentése:

 1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 3. különleges adat:
 4. a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
 5. az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

 

 1. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
 2. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 3. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 4. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége. Így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel
  készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 5. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 6. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 7. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 8. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
 9. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
 10. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 11. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 12. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;
 13. adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;
 14. adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;
 15. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
 16. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
 17. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;
 18. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

A Törvénynek megfelelően az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a 6. § (5) bekezdése alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

 

A jelen adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza a https://www.budapestpc.hu weboldalon megrendelhető szolgáltatásokkal összefüggő megrendelések teljesítése, szolgáltatások nyújtása és a hírlevelek kiküldése keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. A szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen Nyilatkozat feltételeit, amely folyamatosan elérhető a weboldal oldalán. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen közlemény bármikori megváltoztatására.

 

A Szolgáltató elkötelezett abban, hogy a weboldal szolgáltatásait magas minőségi szinten tartsa, a szolgáltatás használatából eredő esetleges károkért azonban semmilyen felelősséget nem vállal. A weboldal nem vetette alá magát magatartási kódexnek.

 

A weboldal használata során A Jobbmegoldás Kft. részére rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki további fél számára, kivéve abban az esetben amennyiben az a A Jobbmegoldás Kft.. alvállalkozója. (Pl: Futárszolgálat, a megrendelés kézbesítéséhez). A weboldal böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítésre statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb.). Ezen adatokat A Jobbmegoldás Kft.. kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. A megrendelés folyamán rögzített adatokat A Jobbmegoldás Kft.. mindaddig rögzíti, amíg a Vásárló nem kéri azok törlését. Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban a info@budapestpc.hu e-mail címen. A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók. A weboldal oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja A Jobbmegoldás Kft.. általános szerződési feltételeit, továbbá adatkezelési elveit. A személyes adatokat felhasználási céljuk megszűnése esetén, vagy az Ön kérelmére A Jobbmegoldás Kft. megsemmisíti.

 

A Jobbmegoldás Kft. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. adatkezelésének célja a megrendelések teljesítése, kiszállítása.

 

A vásárlónak a regisztráció során az alábbi adatokat kell megadnia:

 • teljes név
 • e-mail cím
 • szállítási cím (város, irányítószám, utcanév, házszám, ország)
 • telefonszám (mobil vagy vezetékes)
 • hiba leírása, laptop pontos típusa

 

A Jobbmegoldás Kft. általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Vásárló önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, továbbá az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

A hozzájárulást a Vásárló az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Kétség esetén azt vélelmezzük, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.

 

Az adatkezelő megnevezése:

 

Rövid név: A Jobbmegoldás Kft.

Teljes név: A Jobbmegoldás Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhely: 2085 Pilisvörösvár Szegfű 48

Adószám: 14453322113

Cégjegyzékszám: 13 09 186932.

Számlavezető pénzintézet: Pátriatakarékszövetkezet

Számlaszám: 65100149-11335739

E-mail cím: info@budapestpc.hu Telefonszám: +36 20 80 400 87

 

A Szolgáltató legfontosabb célja a látogatók személyes adatainak védelme. A Szolgáltató a látogatók személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

A Szolgáltató adatvédelmi koncepciója a tájékoztatáson alapuló önkéntes beleegyezésen nyugszik, adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal.

 

Cookie-k kezelése

 

A Weboldal egyes részeinek letöltésekor automatikusan kisméretű, bizonyos esetben az Ön személyes adatait tartalmazó adatfile-okat helyezünk el az Ön számítógépén (“cookie”). Ennek megtörténtéről Ön A Jobbmegoldás Kft.-től nem kap további értesítést. Az adatfile-ok a Weboldal egyes funkcióinak működéséhez szükségesek, látogatásai alkalmával a korábbi adatfile-ok a tárhelyszolgáltatóhoz kerülnek.

 

Tárhelyszolgáltató megnevezése Adatvédelmi szabályzata
www.integrity.hu https://www.integrity.hu/privacy-policy/

 

 

Az adatfile-okkal kapcsolatos minden tevékenységet meggátolhat, ennek pontos módjáról böngészőjének útmutatója igazítja el. A Weboldalra való belépéssel számítógépének egyes paramétereiről, illetve annak IP címéről naplófile készül. Az adatok kizárólag statisztikai célokat szolgálnak, A Jobbmegoldás Kft.. kizárólag a Weboldal fejlesztése érdekében használja fel őket. Az IP cím és a naplófile egyes esetekben személyes adatnak minősülhet.

A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra.

Jelenleg az alábbi esetekben és élettartammal használunk cookie-kat:

– folyamat azonosítók (session, pénznem, stb…) – böngésző bezárása

A weboldal külső – nem A Jobbmegoldás Kft.. által üzemeltetett – szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmazhat, az így elérhető oldalak esetleg elhelyezhetik saját cookie fájljaikat a számítógépen, adatokat gyűjthetnek. Az ilyen esetekben A Jobbmegoldás Kft.. minden felelősségét kizárja.

 

https://www.budapestpc.hu weboldal használata során a weboldal részére rendelkezésre bocsátott személyes adatokat elsősorban a A Jobbmegoldás Kft. és a belső munkatársai jogosultak megismerni. A Jobbmegoldás Kft. az adatokat bizalmasan kezeli. Harmadik fél részére kizárólag az alábbi esetekben ad át adatokat: a megrendelés kiszállítása, pénzügyi elszámolása, könyvelése, a weboldal üzemeltetése során felmerülő egyéb esetek, melyhez a felhasználó kifejezetten hozzájárul. A Jobbmegoldás Kft. megrendelések teljesítése céljából (pl. futárszolgálat) adatfeldolgozót vesz igénybe, aki A Jobbmegoldás Kft.-vel kötött szerződés alapján az adatok feldolgozását végzi.

A Jobbmegoldás Kft. az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

 

Adatfeldolgozók megnevezése:

 

Szerver, tárhely üzemeltetője,

A Jobbmegoldás Kft., 2085 Pilisvörösvár Szegfű 43

 

Hirdetések megjelenítése:

Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay Dublin 2, Ireland Adószám: IE9692928F
Google Ireland, Ltd. Gordon House Barrow Street Dublin 4 Ireland, Adószám: IE 6388047V

 

 

Futárszolgálat:

DPD Hungária Kft., 1158 Budapest, Késmárk utca 14. B. épület, adószám: 13034283-2-42

 

A Jobbmegoldás Kft. jogosult adattovábbítást végezni harmadik fél részére az alábbi esetben:

Az adattovábbítás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. Az adattovábbítás célja: futárszolgálat rendelése.

 

Elfogadom, hogy A Jobbmegoldás Kft. által a www.budapestpc.hu, felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek a DPD Hungária Kft. (1158 Budapest, Késmárk utca 14. B. ép), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, ország, település, irányítószám, utcanév, házszám, telefonszám, e-mail cím.

Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő futárszolgáltatás megrendelése, a megrendelt szolgáltatás visszaigazolása.

A Vásárló bármikor jogosult tájékoztatást kérni A Jobbmegoldás Kft. által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, valamint bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon.

Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban a info@budapestpc.hu e-mail címen.

 

Jogorvoslati lehetőségek:

Online vitarendezés az Európai Unió előírásai szerint:

Az Online Vitarendezési Platform ide kattintva érhető el.

Az Ön online jogai és az ‘Az európai uniós online jogok kódexe’ itt található.

A Vásárló az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján

 • bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá
 • panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.), www.naih.hu fordulhat

az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

Elérhetőség:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

 

 

 

 

 

A vásárlói panaszával fordulhat a békéltető testülethez is:

 

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefon: 06-1-488-2131

Fax: 06-1-488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

Pest Megyei Békéltető Testület

Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81

Telefon: 06-1-269-0703

Fax: 06-1-269-0703

 

A Szolgáltató vállalja, hogy a regisztráció során a Felhasználók által megadott e-mail címekre kéretlen levelet nem küld.

 

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi Tájékoztatót a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a szolgáltatás használatával elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

Amennyiben a Felhasználó a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

A jelen adatvédelmi tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók. A weboldal oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja A Jobbmegoldás KFT, továbbá adatkezelési elveit.

 

Budapest, 2018.11.26.

 

Exner Róbert
A Jobbmegoldás Kft..
Ügyvezető